В помощ на пациента

Устав „Асоциация муковисцидоза“

by in В помощ на пациента 07.04.2024

БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:II. Чл.1 (1) Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“, наричано по-¬долу за краткост Асоциацията, е непартийно, доброволно, независимо сдружение, на хора страдащи от Муковисцидоза и техните семейства, близки и съмишленици, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, законите и този Устав.2) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла […]