ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Асоциация Муковисцидоза България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА в съответствие с Конституцията на Република България и нейните закони. Предоставените данни ще бъдат използвани единствено с цел разпределение на дарения, препоръка за клинични проучвания и други подобни дейности, свързани с благото и подобряването качеството на живот на пациентите с муковисцидоза.

Формата за регистрация се полълва от пациента или от посочения по-долу представител, т. е. от един член на семейството. Подавайки тази информация Вие декларирате както нейната вярност, така и плащането на членски внос от 30 лв. на семейство към актуалната дата.

Unpublished form