ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА lifewithcf.org

Преди да продължите посещението си на Уебсайта, прочете внимателно тези Общи условия, които описват правилата и условията за използването му. Настоящите Общи условия са правно обвързващ документ. Използването на Уебсайта ще се счита за съгласие от Ваша страна със спазването на настоящите Общи условия и правила. Ако не приемате Общите условия, не трябва да използвате Уебсайта и да го напуснете.

1.ПРЕДМЕТ
Настоящите Общи условия регулират отношенията между Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА” собственик на Уебсайта lifewithcf.org (наричана по-долу за краткост „Доставчик“ или „Администратор“) и всеки един от посетителите/ползвателите на Уебсайта (общо наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“) във връзка с използването на Уебсайта и наличните на него информационни ресурси.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Уебсайтът lifewithcf.org е собственост на и се администрира от Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА”.
Toвa e непартийно, доброволно, независимо сдружение, на хора страдащи от Муковисцидоза и техните семейства, близки и съмишленици, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, законите и приетия устав на организацията.

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

НАИМЕНОВАНИЕ , СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА
Наименованието на сдружението е: „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“, изписано и на английски език – „ASSOCIATION MUCOVISCIDOSIS“.
Асоциацията е със седалище и адрес на управление: София Младост 1А бл 527 вх 5 ет 1 ап 96

3. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Доставчикът, като създател и собственик на този интернет сайт lifewithcf.org ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу “Сайт”) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

4. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви.
Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Уебсайта, няма задължението и не гарантира, че достъпът и ползването на Уебсайта ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и без грешки.
Доставчикът си запазва правото да прекъсва/преустановява временно или постоянно достъпа до определени материали, публикувани на Уебсайта, до различни функционалности на Уебсайта, както и изцяло да спре поддържането на и достъпа до Уебсайта, без това да води до каквато и да е отговорност за Доставчика и без последният да отговаря за каквито и за е вреди за Ползвателя, настъпили в резултат на това.
В допълнение, Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта и/или на отделни негови елементи, както и по всяко време да премахва, променя или допълва публикувано в Уебсайта съдържание.
Доставчикът не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Той не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
Информацията и материалите, достъпни на Уебсайта (включително, но не само: статии, новини, анализи, коментари и други) са с информативен характер.
Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация.

5. ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ
Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
Съгласно ЗЗП ние от lifewithcf.org сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

името и адреса ни – „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“ със седалище и адрес на управление: София Младост 1А бл 527 вх 5 ет 1 ап 96

Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:

  • Лично на място в офиса ни на адрес: гр. София жк. Младост 1А бл. 52 вх. 5 ет. 1
  • тел.: 0888802640 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
  • e-mail: bam_cf@abv.bg

7. ДАРЕНИЯ
За осигуряване дейностите на АСОЦИАЦИЯТА в уебсайта е организирана методика за приемане на дарение.
Дарения се приемат чрез банков превод по сметки на АСОЦИАЦИЯТА, които са изрично публикувание в сайта lifewithcf.org или чрез дебитна/кредитна карта през ВПОС на ДСК със следните характеристики:

  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard;
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure;
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000.00 лева;
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта;
  • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

8. ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Ползвателите и всеки един от тях поотделно, се задължават, при използването на Уебсайта, да спазват българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия и добрите нрави.
Ползвателите и всеки един от тях поотделно се задължават да не извършват злонамерени действия при посещението и използването на Уебсайта. Под „злонамерени действия“ се имат предвид всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвиква не инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Ползвателите и всеки един от тях поотделно, се задължават да обезщетят Доставчика и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи (включително вреди за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/ или платени обезщетения на трети лица) в резултат на или във връзка със злонамерени или други действия/бездействия на съответния ползвател при ползването на Уебсайта, които съставляват нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия или добрите нрави.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели с използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Уебсайта и информацията в него.
Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.
За неуредените от настоящите Общи условията въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Доставчика. Всяка такава промяна влиза в сила от публикуването й на Уебсайта, без да е необходимо изрично уведомяване на Ползвателите.

    Количка