Blog

Какво включва Клинична процедура 15 “Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза”

by in Полезно за пациенти 23.01.2015

Копиране директно от НРД 2015 г. Клинична процедура 15 “Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза”:

Стойност на клиничната пътека за болнично лечение на пациенти с муковисцидоза е 980 лв., обявено в ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г

КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 15 Диспансерно наблюдение при муковисцидоза

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Z09.7 Последващо изследване след комбинилрано лечение по повод на други състояния

Кистозна фиброза
Включва: му­ко­вис­ци­до­за

E84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви

E84.1 Кистозна фиб­ро­за с чрев­ни про­яви
Мекониум иле­ус† (P75*)
E84.8 Кистозна фиб­ро­за с дру­ги про­яви

Забележка: Диспансерно наблюдение при муковисцидоза се кодира с код Z09.7 „Последващо изследване след комбинилрано лечение по повод на други състояния“ и се вписва като основна диагноза. Като втори код задължително се посочва някоя от останалите диагнози в клиничната процедура за определяне на заболяването.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

основни диагностични процедури

89.7 ОБЩО ФИЗИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – общ клиничен статус
Оценка на клиничното състояние с антропометрични измервания (ръст, тегло, телесни обиколки и др.), психомоторно развитие, белодробен статус, количество експекторация за 24 часа, интелектуално развитие, емоционален тонус
Антропометрични измервания

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ
**31.42 ларингоскопия и друга трахеоскопия
Изключва:
такава с биопсия – 31.43-31.44

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ
**33.22 ФИБРОбронхоскопия
**33.23 ДРУГА бронхоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА хранопровод
**42.29    ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД
24 часова рН-метрия на хранопровода; импеданс рН-метрия
Изключва:
бариева глътка с рентгенов преглед – 87.61
езофагеална манометрия – 89.32
микроскопиране на проба от езофага – 90.81-90.89

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО
** 45.13 ендоскопия на тънко черво
Езофагогастродуоденоскопия (EDG)
Изключва:
такава с биопсия – 45.14, 45.16
**45.14 затворена (ендоскопска) биопсия на тънко черво
взимане на проба с четка или промивка
Изключва:
езофагогастродуоденоскопия (EDG) със затворена биопсия – 45.16
** 45.16 езофагогастро дуоденоскопия (EDG) със затворена биопсия
биопсия на едно или повече места на езофаг, стомах и/или дуоденум и/или тънко черво

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО
**45.23 колоноскопия
гъвкава фиброоптична колоноскопия
Изключва:
ендоскопия на дебело черво през артифициална стома – 45.22
гъвкава сигмоидоскопия – 45.24
ригидна (твърда) проктосигмоидоскопия – 48.23
трансабдоминална ендоскопия на дебело черво – 45.21
**45.24 гъвкава сигмоскопия
ендоскопия на колон десценденс
Изключва:
ригидна проктосигмоидоскопия – 48.23
**45.25 затворена (ендоскопска) биопсия на дебело черво
затворена биопсия на неуточнено място
взимане на проба с четка или промивка
колоскопия с или без биопсия
Изключва:
проктосигмоидоскопия с биопсия – 48.24
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЖЛЪЧНИЯ ТРАКТ
* 51.10 ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
Изключва:
ендоскопска ретроградна:
холангиография (ERC) – 51.11
панкреатография (ERP) – 52.13
***51.11 ендоскопска ретроградна холангиография (ERC)
лапароскопско изследване на общия жлъчен проток

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА лице, глава и шия
**87.16 друго изследване на лицеви кости
рентгеново изследване на:
фронтална област
мандибула
максила
назални синуси
нос
орбита
супраорбитална област
симфиза на ментум
зигомаксиларен комплекс
**87.17 друго рентгеново изследване на череп
латерална проекция на череп
сагитална проекция на череп
тангенциална проекция на череп

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
**87.41 КАТ на гръден кош
**87.42 друга томография на гръден кош
**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване, така описано
рентгеново изследване на гръден кош БДУ (по преценка до 18г.; над 18г. – задължително)
**87.49 друго рентгеново изследване на гръден кош
Рентгеноскопия
**87.49 друго рентгеново изследване на гръден кош
Рентгеноскопия или бронхоскопия (чрез ригиден или флексибилен бронхоскоп)
рентгеново изследване на:
бронхи, БДУ
бял дроб, БДУ
диафрагма, БДУ
медиастинум, БДУ
сърце, БДУ
трахея, БДУ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
**87.61 бариева глътка
**87.62 горна гастроинтестинална серия
**87.63 серия за тънко черво
**87.64 долна гастроинтестинална серия
**87.65 друго рентгеново изследване на черво
**87.69 Друго рентгеново изследване на храносмилателна система

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
Изключва:
ангиография – 88.40-88.68
** 88.01 КАТ на корем
КАТ скениране на корем
Изключва:
КАТ скениране на бъбреци – 87.71

скелетно рентгеново изследване на крайници и таз
Изключва:
Контрастна рентгенография на става – 88.32
** 88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
**88.74 диагностичен ултразвук на храносмилателна система и черен дроб
Ендоскопска или ендолуменна ехография
и/или еластография
** 88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум
Конвенционална ехография
и/или
Doppler ехография
ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.97 магнитно резонансно изследване
корем
**88.98. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА КОСТНИ МИНЕРАЛИ
дензитометрия (след 8 годишна възраст не повече от 1 път годишно)

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва:
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване – 89.7
**89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Включва задължително:
Химично изследване на урина

други АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
**89.32 езофагеална манометрия
**89.37 определяне на витален капацитет /сПИРОМЕТРИЯ/ – ЗА ЛИЦА НАД 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод – 75.32
**89.52 електрокардиограма
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)
**89.54 електрографско мониториране
пулсоксиметрия
телеметрия
Изключва:
амбулаторно сърдечно мониториране – 89.50
електрографско мониториране при операция – не кодирай!

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция – не кодирай!
**89.65 измерване на артериални кръвни газове (КАС)
**89.66 измерване на газове на смесена венозна кръв (КАС)

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС
**90.33 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО,НОС,ГЪРЛО И ЛАРИНКС – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА
**90.43 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ХРАЧКА – култура и чувствителност (антибиограма)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.53 МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – култура и чувствителност /хемокултура/

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:
Пълна кръвна картина с ДКК, СУЕ, урина – при кистозна фиброза с гастронтерологични прояви
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – друго изследване
Имунологични изследвания – IgG, IgE,IgMq антитела за Aspergillus (RAST или кожна проба и преципитини); антитела за P.aeruginosa (по възможност)
Протеинограма
АЛАТ по преценка
АСАТ по преценка
АФ по преценка
Кр. захар по преценка
CRP
Електролити – Na, Ca, Mg, Cl, HCO3,
Пикочна кисделина, Креатинин, Урея
Креатининов клирънс – по преценка
Нива на мастно разтворими витамини – D,К
Орален глюкозо торерантен тест (след 10 год. възраст 1 път/год.) по преценка
Гликиран хемоглобин (HbA1c) по преценка

Хемостазеологични изследвания
Протромбиново време

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ
** 90.89 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ – ДО ИЛЕУМ

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ
*90.91 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ – бактериална намазка
*90.92 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ – култура
*90.93 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ – култура и чувствителност
*90.94 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ – паразитология

*90.99 друго МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ
изследване на фекална еластаза и калпротектин (не повече от 1 път на 6 месеца)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН
*91.69 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН
Количествено определяне на електролити в потта (само при първоначално диагностициране)
или
Пилокарпинов тест

основни терапевтични процедури
ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (интервю), КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА
*89.08 Обучение и диетологична оценка

физикални лечебни упражнения
*93.18 дихателно упражнение

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ
Изключва:
поставяне на въздуховод – 96.01-96.05
друга продължителна механична вентилация – 96.70-96.72
*93.94 респираторна медикация приложена чрез аерозолно устройство – аерозолна терапия /ИНХАЛАТОРНА ТЕРАПИЯ/
*93.96 друго кислородно обогатяване
кислородолечение
Изключва:
оксигенация на рана – 93.59
*93.99 други респираторни процедури
постурален дренаж

* 96.6 ЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.15 парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции
*99.17 инжекция на инсулин
*99.18 инжекция или Инфузия на електролити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 инжекция на антибиотик
*99.22 инжекция на други анти-инфекциозни медикаменти
*99.23 инжекция на стероид
*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

Процедурата се изпълнява в лечебни заведения, сключили договор за изпълнение на медицинските дейности по клинична пътеки № 309 „Муковисцидоза“.
Лечебното заведение, изпълнител на клиничната процедура, осигурява комплексно диспансерно наблюдение и проследяване на лечението на основното заболяване, придружаващите заболявания и усложнения.
Процедурата се заплаща от НЗОК само за пациенти, които в съответния отчетен период не са провеждали лечение по КП № 309.
За всеки пациент се заплащат отчетените диспансерни прегледи, които не могат да надвишават 4 (четири) за година – един на всеки 3 месеца.
Клиничната процедура се отчита с лист за диспансерно наблюдение, който става неразделна част от медицинската документация на пациента.
Обемът на изследванията и консултациите влиза в цената на клиничната процедура.
При първоначална диспансеризация общият брой прегледи, изследвания и консултации за пациента за съответната календарна година се определя пропорционално на оставащите месеци до края на годината.
Алгоритъмът е съобразен с Българските стандарти за диагностика и лечение, разработени под егидата на Асоциация Муковисцидоза в България и базирани на Европейските директиви и препоръките за поведение (Standarts of care for patients with cystic fibrosis: a European consensus)

Клиничната процедура се счита за завършена, когато е извършен не по-малко от следния задължителен обем дейности:

– *89.7 ОБЩО ФИЗИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – общ клиничен статус
– *89.08 Обучение и диетологична оценка
– *89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
– *89.37 определяне на витален капацитет /сПИРОМЕТРИЯ/ – за лица над 6 годишна възраст с кистозна фиброза с белодробни прояви
– *89.54 електрографско мониториране (пулсоксиметрия) или КГА
– *90.43 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАЧКА заКУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (АНТИБИОГРАМА)
– *90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – Пълна кръвна картина с ДКК, СУЕ

За деца под 6 години :
– *89.7 ОБЩО ФИЗИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – общ клиничен статус
– *89.08 ОБУЧЕНИЕ И ДИЕТОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
– *89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
– *89.54 електрографско мониториране (пулсоксиметрия) или КГА
– *90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – Пълна кръвна картина с ДКК, СУЕ

При необходимост, в рамките на диспансерното наблюдение и проследяване на пациентите се извършват и други диагностични процедури, както и терапевтични процедури, които се отразяват в „Лист за диспансерно наблюдение“

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
За лица под 18г.:
Процедурата се изпълнява в лечебни заведения за болнична помощ с разкрити:
Клиника/отделение с III ниво на компетентност Педиатрия, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“;
Клиника/отделение с III ниво на компетентност по Детска пневмология и фтизиатрия;
Клиника/отделение с III ниво на компетентност по Детска гастроентерология;
Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с горепосочените медицински стандарти.

За лица над 18г.:
Процедурата се изпълнява в лечебни заведения за болнична помощ с разкрити:
Клиника/отделение с III ниво на компетентност по Пневмология и фтизиатрия, съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“;
Клиника/отделение с III ниво на компетентност по Гастроентерология, съгласно медицински стандарт по „Гастроентерология“;
Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с горепосочените медицински стандарти.

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. 1. Диагностично-консултативен блок към ЛЗБП
2. Клинична лаборатория
3. Клинична микробиология
4. Образна диагностика
5. Структура за функционално изследване на дишането

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПРОЦЕДУРАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за изпълнението на отделните дейности по тази КПр и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1.Структура по медицинска генетика – не се изисква договор с НЗОК
3.Клинична паразитология
4.Клинична патология

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
Наличният брой специалисти в лечебното заведение и тяхната квалификация отговаря на медицинския стандарт по съответната медицинска специалност на структурите, разкрити в лечебното заведение, съгласно т.I от тази клинична процедура.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
Наличният брой специалисти в лечебното заведение и тяхната квалификация отговаря на медицинския стандарт по съответната специалност на структурите, разкрити в лечебното заведение, съгласно т.I от тази клинична процедура.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА

1. ИНДИКАЦИИТЕ за периодиката и провеждането на клиничната процедура са пациенти с доказана кистозна фиброза за извършване контрол по отношение на протичането на заболяването (преценка хода на заболяването – прогресия или стабилитет): физикални прегледи на обективното състояние, изследване на рентгеноморфологични промени, изследване на клинико-лабораторни показатели, бактериално носителство, функционално състояние на дихателната и храносмилаелната системи, контрол на терапевтично поведение, провеждано в домашни условия (прием на Креон, инхалаторен Тобрамицин и Ендорназе, адаптация на лечение и диетичен режим, обучение на пациента и неговите близки и др.) и др.

ПРИ ДИСПАНСЕРНОТО НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

2. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Документ за проведените дейности по клинична процедура е бл. МЗ-НЗОК № 9 „Лист за диспансерно наблюдение“. Попълва се при всяка проведена процедура и се съхранява в лечебното заведение.
2. Извършените: клиничен преглед; специализирани или високоспециализирани дейности и специализирани или високоспециализирани медико-диагностични дейности, кактко и извършените консултации с други специалисти се отразяват в бл. МЗ-НЗОК № 9 „Лист за диспансерно наблюдение“ и се отчитат в РЗОК.

3. В края на всяка календарна година като част от дейността по диспансерното наблюдение допълнително се изготвя и „Етапна епикриза“ (Приложение 1).

Приложение 1
Наименование на лечебното заведение:……………………………………………………
Адрес:……………………………….……….
Тел:…………………………………………..
Fax……………………………………………
e-mail:………………………………………..

Етапна епикриза
на
Име……………………………Презиме…………………………Фамилия……………………
ЕГН…………………………………..
С диагноза – Муковисцидоза МКБ код: ………….
За периода ………………………год.

1. Кратка фамилна анамнеза:

2. Кога за първи път е диагностицирано заболяването (възраст на болното дете):

2.1. Критерии за диагноза:
Потен тест –
Генетично изследване на детето (вид на генетичния дефект)
Генетично изследване на родителите (вид на генетичния дефект)
3. Доказано микробиологично носителство с Pseudomonas aeroginosa за първи път (възраст на болното дете):

4. Начало на приложение на инхалаторна терапия с Tobramicin (възраст на дететo):

5. Проведени курсове с Tobramicin до момента:

6. Оценка на клиничното състояние на болното дете (ръст, тегло, психомоторно развитие, белодробен статус, количество експекторация за 24 часа, интелектуално развитие, емоционален тонус):

7. Резултат от контролно микробиологично изследване след поредния курс с Tobi:

8. Контролна рентгенография на белите дробове с подробно описание (само при показания):

9. Поносимост на лечение с Tobi. Наличие (или не) на нежелани реакции:

10. Брой хоспитализации през изминалия период (ако има такива) – описват се точно продължителността на болничния престой и мястото на лечение:

11. Контрол върху лечението с Tobi (как е бил осъществен):

12. Обща оценка на състоянието на болното дете и преценка на ефекта от проведеното комплексно лечение до момента:

Лекуващ лекар:
/Име, фамилия, длъжност/