Blog

Втора Национална Конференция по Редки Болести

by in Актуално 27.09.2011

При сегашното състояние на науката, генетиците не могат да предотвратят появата на множество редки заболявания. В същото време много хора страдат ежедневно от редки болести и имат нужда от лечение и грижи. Затова представителите на пациентските организации, членове на Националния Алианс на Хората с Редки Болести отправиха следния апел към Министерството на Здравеопазването:

 “Уважаеми г-н Министър,
Като представители на пациентските организации, членове на Националния Алианс на Хората с Редки Болести и участници във Втората Национална Конференция за редки болести гр. Пловдив искаме да изразим неудовлетворението си от изпълнението на дейностите в приетата през 2008 г. “Национална програма за редки болести 2009 – 2013 г.”.
Извършеното по програмата до момента обхваща само малка част от заложените цели и приоритети.
До приключването на програмния период през 2013 г. остават 2 години, а състоянието на набелязаните дейности към момента е следното:
Създаване на национален консултативен съвет за редки болести към МЗ – изпълнено.
 1. Създаване на Експертни групи по редки болести към националните консултанти – не са създадени.
 2. Създаване на Национална мрежа от информационно-референтни кабинети по редки болести – не е създадена.
 3. Създаване на Национален регистър на пациенти с редки болести – няма изграден.
 4. Подобряване на профилактиката и диагностиката на редките генетични болести, предразположения и вродени аномалии – по тази точка активно се работи.
 5. Подобряване на контрола на лечението на генетичните и вродени болести – няма приети стандарти за лечение на голяма част от редките болести.
 6. Подобряване на комуникацията между кабинетите за медико-генетично консултиране в страната – съществува комуникация само между кабинетите, защото информационно-референтни центрове за редки болести все още няма създадени.
 7. Подобряване структурата на генетичната и скрининговата мрежа в страната – по тази точка се работи.
 8. Повишаване на знанията и професионалната квалификация на медицинските професионалисти в областта на ранната профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на редките болести:

–       не се извършва обучение на педиатри и общопрактикуващи лекари за разпозване на редки болести;

 –       не се публикуват и разпространяват печатни материали, посветени на редките болести;

–       не се организира годишна национална работна среща за редки болести;

 –       не се провеждат годишни регионални семинари за ОПЛ;

–       няма изготвен компендиум по редки болести

 1. Проучване на необходимостта, възможността и критериите за създаване на референтен център за редки болести на функционален принцип в България – не се провежда.
 2. Промоция на интегриран подход при прилагането на профилактиката, диагностиката, лечението и социалната интеграция на пациентите и техните семейства – не се извършва.
 3. Организиране на национална кампания за запознаване на обществото с редките болести и начините за тяхната профилактика – не се извършва.
 4. Подкрепа и сътрудничество с НПО и асоциации на пациенти с редки болести – няма активност от страна на МЗ.
 5. Установяване на тясна колаборация с другите страни на Европейския съюз – работи се по въпроса.

От извършения преглед на работата се вижда, че по множество основополагащи за постигане целите на Националната програма дейности, като създаване на мрежа от информационно-консултативни кабинети, изграждане на национален регистър на пациентите с редки болести и обучение на медицинските професионалисти няма видими резултати.

От определения за осъществяване на Програмата бюджет от 22 милиона лева до момента са усвоени около 4 милиона лева, като 98% от тях са за осъществяване на генетични изследвания и скринингови програми. Дейностите, насочени към подпомагане страдащите от редки заболявания хора са силно пренебрегнати.

Като членове на пациентските организации, обединени в Националния Алианс на Хората с Редки Болести, настояваме за незабавно активизиране на дейностите, свързани със страдащите от редки болести хора, както и заделянето на съответстващ бюджет за тях. Пациентите с редки заболявания имат безспорна нужда от диагностика, лечение и грижи, не само от профилактика и генетичен скрининг.

Очакваме и настояваме Министерството на здравеопазването да предприеме нужните действия по изпълнението на “Националната програма за редки болести 2009 – 2013 г.”, както и да предостави подробен финансов отчет за изразходените към момента средства и планирания бюджет до края на срока на програмата. За целта настояваме за провеждане на среща на заинтересуваните страни – представители на МЗ, медицински специалисти и представители на пациентските организации.

С уважение:
За ДЕБРА България – организация на болните от булозна епидермолиза: Д.Абаджиева

От името на болните от интерстициален цистит: Е.Костова

От името на болните от порфирия: Н.Дириманова”

Втората Национална Конференция за Редки Болести премина успешно, благодарение на усилията на организаторите и участниците в нея. Срещи от подобен род съдействат за развиването на все по-активно сътрудничество между медицинските специалисти и пациентските организации. Можем само да си пожелаем на следващата такава среща да има и представители на третата страна, от която зависи лечението на хората с редки болести – а именно МЗ и НЗОК.

ИЗТОЧНИК: http://debrabg.org/blog/?p=370